Prekládkové stanice

Prekládkové stanice slúžia na redukciu nákladov na dopravu odpadu zmenšením jeho objemu zlisovaním. Skladá sa z násypky, lisovacej jednotky, prípojných kontajnerov a systému pre ich posuv. Odpad je po zlisovaní odvezený do spaľovne, na recykláciu alebo na skládku.

kontaktujte nás