GDPR

Informácie o spracovaní osobných údajov

Informácie o spracovaní osobných údajov poskytovaných v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov (ďalej len "GDPR") zástupcom zákazníkov a obchodných partnerov spoločnosti ELKOPLAST.

Správca vašich údajov

Spoločnosť Slovakia s.r.o. IČO: 36851264, so sídlom Partizánska 493/80, Trenčianske Teplice, 914 51, zapísaná v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde v Trenčíne, odd. Sro, vložka 18413/R (ďalej len "ELKOPLAST") ako správca vás týmto v súlade s GDPR informuje o spracovaní vašich osobných údajov a o vašich právach.

Účely spracovania vašich údajov

Vaše osobné údaje spracovávame v rozsahu potrebnom na účely:

  • plnenie povinností vyplývajúcich zo zmlúv;
  • plnenie povinností vyplývajúcich z podmienok využívaných služieb;
  • plnenie povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov;
  • vedenie kontaktov na zástupcu zákazníkov a obchodných partnerov;
  • zasielanie obchodných oznámení s ponukou produktov a služieb;
  • organizovanie obchodných akcií a školení vrátane pozvaní a zaistení ubytovania;
  • personalizovaného prístupu k našim internetovým službám;
  • zabezpečenie ochrany našich práv a oprávnených záujmov.

V súlade so Zákonom  č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov  využíva ELKOPLAST vaše kontaktné údaje pre účel zasielania ponúk s ponukou založenou na automatizovanom rozhodovaní vrátane profilovania, a to do doby než s týmto využitím svojho kontaktu vyjadríte nesúhlas.

Vaše údaje, ktoré spracovávame

Spracovávame nasledujúce kategórie vašich osobných údajov:

Identifikačné údaje

Aby sme vás mohli nezameniteľne identifikovať, spracovávame osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, titul, firma, pozícia vo firme.

Kontaktné údaje

Aby sme vás mohli kontaktovať, spracovávame osobné údaje v rozsahu: e-mail, telefónne čísla, adresa firmy alebo kontaktná adresa.

Údaje o odbornom zameraní

Aby sme vám mohli poskytnúť informácie o našich produktoch a službách, ktoré zodpovedajú vášmu odbornému zameraniu, spracovávame osobné údaje v rozsahu: povolanie, odborná špecializácia, obchodné dotazníky.

Príjemca vašich údajov

ELKOPLAST vaše osobné údaje spracúva a uchováva. Spracovanie osobných údajov môžu pre ELKOPLAST vykonávať iba spracovatelia na základe zmluvy o spracovaní osobných údajov.

Vaše osobné údaje môžu byť za určitých podmienok sprístupnené štátnym orgánom (Polícii SR, súdom, Finančnej správe SR a pod.) V rámci výkonu ich zákonných právomocí.

Doba spracovania vašich údajov

Vaše osobné údaje sú u nás uložené po dobu trvania zmluvy uzatvorenej medzi vami zastupovanou firmou a firmou ELKOPLAST alebo po dobu trvania vašej registrácie k využívaniu služieb ELKOPLAST.

Po ukončení zmluvného vzťahu medzi vami zastupovanou firmou a nami alebo po ukončení vašej registrácie k využívaniu našich služieb naďalej spracovávame vaše osobné údaje iba na účely a po dobu, po ktorú sme povinní tieto údaje uchovávať podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.

Ak ste nám udelili súhlas na spracovanie osobných údajov pre účely zasielania obchodných ponúk, je doba uloženie vašich osobných údajov 5 rokov od udelenia súhlasu.

Akonáhle uplynie doba uloženia vašich osobných údajov alebo doba, po ktorú sme ich povinní uchovávať podľa právnych predpisov, tak vaše osobné údaje anonymizujú alebo vymažeme z našich databáz a systémov.

Vaše práva

Vaše údaje spracovávame transparentne, korektne, v súlade s GDPR a všeobecne záväznými právnymi predpismi. Máte právo na prístup k svojim údajom a právo na ich opravu. V prípade spracovania vašich údajov, ku ktorým ste udelili súhlas, ste oprávnení tento súhlas kedykoľvek odvolať. Ak budete chcieť odvolať súhlas so spracovaním a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod pre spracovanie vašich údajov, alebo vyjadríte nesúhlas so zasielaním obchodných oznámení, máte právo na vymazanie alebo obmedzenia spracovania.

Právo na prístup k svojim údajom a vaše ďalšie práva uplatníte písomnou žiadosťou zaslanou poštou na adresu firmy ELKOPLAST alebo zaslanú elektronicky na elkoplast@elkoplast.sk.

Ak sa domnievate, že spracovanie vašich údajov nie je v poriadku, môžete podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov. Ak máte otázky, napíšte nám na elkoplast@elkoplast.sk.

Máte otázku ohľadne produktu?

Vaše osobné údaje odoslané týmto formulárom budú slúžiť iba k riešeniu Vašej požiadavky. Zásady so spracovaním osobných údajov tu: Ochrana osobných údajov