Kto sme?

ELKOPLAST Slovakia s.r.o. je slovenskou pobočkou  firmy ELKOPLAST CZ,  ktorá je významnou českou výrobnou spoločnosťou v oblasti produktov určených pre zber, triedenia a prepravu odpadov. Výrobné kapacity slúžia najmä nášmu vlastnému programu.

K našim ďalším významným produktom patria nádrže na naftu a ďalšie kvapaliny ako aj nádoby na zimný posyp a iné produkty.

2 156

aktívnych
zákazníkov

Lidé
35

exportných
krajín

Globus
150

zamestnancov

Zaměstnanci

Naša výroba

V troch výrobných závodoch spoločnosti Elkoplast CZ ,certifikovaných podľa ISO disponujeme technológiami kovovýroby, rotačného odlievania polyethylénu a sklolaminátovej výroby.

Kovovýroba

Kovovýroba Čítať viac

Rotačné odlievanie plastov

Rotačné odlievanie plastov Čítať viac

Výroba zo sklolaminátu

Výroba zo sklolaminátu Čítať viac

DOPRAVA

Cestnou kamiónovou prepravou Elkoplast CZ zaisťuje (export-import) nadrozmerných nákladov (do šírky 3 m) v rámci celej Európy. V súčasnosti disponuje 17 ks vlastných vozových jednotiek, predovšetkým veľkoobjemovými súpravami s kapacitou 100 až 120 cbm, a viac ako 50 ks vozidlami našich subdodávateľov.

Čítať viac

Účasť na veľtrhoch

S našimi zákazníkmi sa pravidelne stretávame na najvýznamnejších mezinárodných výstavách, najmä z oblasti odpadového hospodárstva.

TECHAGRO 2018
TECHAGRO 2018

TECHAGRO 2018

8. - 12. 4. 2018

Medzinárodný veľtrh poľnohospodárskej techniky

Ifat Mnichov
Ifat Mnichov

Ifat Mnichov

14. - 18. 5. 2018

Výstava ekologického vybavenia, technologií a služieb.

Pollutec Lyon
Pollutec Lyon

Pollutec Lyon

27. - 30. 11. 2018

Výstava ekologického vybavenia, technologií a služieb.

Sme hrdí, že môžeme pomáhať

Canisterapeutické centrum Zlín sa zameriava predovšetkým na malých klientov, ktorí trpia detskou mozgovou obrnou alebo iným duševným alebo telesným postihnutím.

Športový klub vozíčkarov Ostrava (SKV) sa špecializuje na stolný tenis handicapovaných športovcov, organizuje odborné semináre z oblasti rehabilitácie, zdravotníctva a sociálnej sféry. Prispeli sme významne aj na Majstrovstvách SR v stolnom tenise vozíčkarov.

TJ Olympia Bruntál vznikla 2.12. 1988 a má 856 členov, ktorí sa združujú v oddieloch atletiky, florbalu, rekreačného športu, oddielu Českej asociácie športu pre všetkých a seniors clubu U3V.

O nás

Informácie o spracovaní osobných údajov

Informácie o spracovaní osobných údajov poskytovaných v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov (ďalej len "GDPR") zástupcom zákazníkov a obchodných partnerov spoločnosti ELKOPLAST.

Správca vašich údajov

Spoločnosť Slovakia s.r.o. IČO: 36851264, so sídlom Partizánska 493/80, Trenčianske Teplice, 914 51, zapísaná v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde v Trenčíne, odd. Sro, vložka 18413/R (ďalej len "ELKOPLAST") ako správca vás týmto v súlade s GDPR informuje o spracovaní vašich osobných údajov a o vašich právach.

Účely spracovania vašich údajov

Vaše osobné údaje spracovávame v rozsahu potrebnom na účely:

  • plnenie povinností vyplývajúcich zo zmlúv;
  • plnenie povinností vyplývajúcich z podmienok využívaných služieb;
  • plnenie povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov;
  • vedenie kontaktov na zástupcu zákazníkov a obchodných partnerov;
  • zasielanie obchodných oznámení s ponukou produktov a služieb;
  • organizovanie obchodných akcií a školení vrátane pozvaní a zaistení ubytovania;
  • personalizovaného prístupu k našim internetovým službám;
  • zabezpečenie ochrany našich práv a oprávnených záujmov.

V súlade so Zákonom  č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov  využíva ELKOPLAST vaše kontaktné údaje pre účel zasielania ponúk s ponukou založenou na automatizovanom rozhodovaní vrátane profilovania, a to do doby než s týmto využitím svojho kontaktu vyjadríte nesúhlas.

Vaše údaje, ktoré spracovávame

Spracovávame nasledujúce kategórie vašich osobných údajov:

Identifikačné údaje

Aby sme vás mohli nezameniteľne identifikovať, spracovávame osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, titul, firma, pozícia vo firme.

Kontaktné údaje

Aby sme vás mohli kontaktovať, spracovávame osobné údaje v rozsahu: e-mail, telefónne čísla, adresa firmy alebo kontaktná adresa.

Údaje o odbornom zameraní

Aby sme vám mohli poskytnúť informácie o našich produktoch a službách, ktoré zodpovedajú vášmu odbornému zameraniu, spracovávame osobné údaje v rozsahu: povolanie, odborná špecializácia, obchodné dotazníky.

Príjemca vašich údajov

ELKOPLAST vaše osobné údaje spracúva a uchováva. Spracovanie osobných údajov môžu pre ELKOPLAST vykonávať iba spracovatelia na základe zmluvy o spracovaní osobných údajov.

Vaše osobné údaje môžu byť za určitých podmienok sprístupnené štátnym orgánom (Polícii SR, súdom, Finančnej správe SR a pod.) V rámci výkonu ich zákonných právomocí.

Doba spracovania vašich údajov

Vaše osobné údaje sú u nás uložené po dobu trvania zmluvy uzatvorenej medzi vami zastupovanou firmou a firmou ELKOPLAST alebo po dobu trvania vašej registrácie k využívaniu služieb ELKOPLAST.

Po ukončení zmluvného vzťahu medzi vami zastupovanou firmou a nami alebo po ukončení vašej registrácie k využívaniu našich služieb naďalej spracovávame vaše osobné údaje iba na účely a po dobu, po ktorú sme povinní tieto údaje uchovávať podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.

Ak ste nám udelili súhlas na spracovanie osobných údajov pre účely zasielania obchodných ponúk, je doba uloženie vašich osobných údajov 5 rokov od udelenia súhlasu.

Akonáhle uplynie doba uloženia vašich osobných údajov alebo doba, po ktorú sme ich povinní uchovávať podľa právnych predpisov, tak vaše osobné údaje anonymizujú alebo vymažeme z našich databáz a systémov.

Vaše práva

Vaše údaje spracovávame transparentne, korektne, v súlade s GDPR a všeobecne záväznými právnymi predpismi. Máte právo na prístup k svojim údajom a právo na ich opravu. V prípade spracovania vašich údajov, ku ktorým ste udelili súhlas, ste oprávnení tento súhlas kedykoľvek odvolať. Ak budete chcieť odvolať súhlas so spracovaním a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod pre spracovanie vašich údajov, alebo vyjadríte nesúhlas so zasielaním obchodných oznámení, máte právo na vymazanie alebo obmedzenia spracovania.

Právo na prístup k svojim údajom a vaše ďalšie práva uplatníte písomnou žiadosťou zaslanou poštou na adresu firmy ELKOPLAST alebo zaslanú elektronicky na elkoplast@elkoplast.sk.

Ak sa domnievate, že spracovanie vašich údajov nie je v poriadku, môžete podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov. Ak máte otázky, napíšte nám na elkoplast@elkoplast.sk.

Miľníky

1991

Výroba sklolaminátových kontajnerov v Ostratě
20 zamestnancov

1997

Založenie ELKOPLAST CZ, s.r.o.
Výroba oceľových kontajnerov
32 zamestnancov

2001

Nový výrobný závod v Bruntále - výroba velkoobjemových kontajnerov.
74 zamestnancov

2003

Zahájenie medzinárodnej autodopravy
86 zamestnancov

2008

Výroba polyethylenových kontajnerov v Bruntále
129 zamestnancov

Spoločnosť ELKOPLAST CZ je držiteľom certifikátov kvality:

ISO 9001
ISO 14001